Kontrola zarządcza

insygniaJesteśmy jedyna firmą w Polsce wdrażającą kontrole zarządczą a szkołach od a do ź.

„Co to jest to kontrola zarządcza i czy muszę się tym zainteresować?!?”

– wynika z ustawy o finansach publicznych i dotyczy wszystkich podmiotów funkcjonujących w oparciu o tę ustawę

– kontrola zarządcza to zestaw praw, reguł , standardów, mechanizmów, oraz narzędzi monitorowania i funkcjonowania placówki, zgdnie z wytycznymi Ustawy. To analiza procesów zachodzących w placówce, występujących w tych procesach ryzyk i mających wpływ na newralgiczne obszary działania jednostki organizacyjnej w odniesieniu do finansów np.:

– procedura (instrukcja dotycząca ustawy o zamówieniach publicznych) – algorytm obiegu informacji

– instrukcja dla każdego pracownika szkoły realizacji jego zadań wynikających z Ustawy o finansach publicznych i zakresu obowiązków pracownika szkoły

– szkoły niepubliczne również wdrażają kontrole zarządczą, która ogranicza ryzyka funkcjonowania jednostki (wynikające np z odpowiedzialności cywilnej)

„Na to są jakieś przepisy?” (Podstawa prawna)

  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

„Co oferujecie?”

1. Opracowujemy regulamin kontroli zarządczej

2. Przygotowujemy spis wszystkich regulaminów, instrukcji i procedur występujących w placówce i informujemy o potrzebie uzupełnienia (brakujących).

3. Opracowujemy regulamin organizacyjny zawierający m.in. strukturę organizacyjną jednostki i wskazuje zastępstwa pracowników samorządowych (administracji szkoły)

4. Identyfikujemy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, ze wskazaniem wymagań dotyczących wykształcenia i umiejętności wymaganych na tym stanowisku (identyfikujemy wymagane kompetencje pracowników i przygotowujemy stanowiskową kartę pracownika administracji szkoły)

5. Pomagamy zdefiniować cele i zadania placówki  na danych rok

6. Wskazujemy zadania wrażliwe (ustalanych wspólnie z dyrektorem) na dany rok

7. Dokonujemy identyfikacji i analizy ryzyka, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za przygotowanie planu naprawczego, w przypadku wystąpienia ryzyka, z dużym prawdopodobieństwem i dużym poziomem oddziaływania

8. Wraz z dyrektorem opracowujemy i przekazujemy  pracownikom kart samooceny w formie ankiety

9. Przygotowujemy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – dokument (certyfikat) potwierdzający zrealizowanie wszystkich powyższych punktów na dany rok

„Jak często trzeba się tym zajmować?”

– co najmniej raz w roku

– przy zmianie struktury organizacyjnej szkoły

– rotacji pracowników, stanowisk pracy, zmiany odpowiedzialności pracowników, zmiany zakresów obowiązków

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami!